Samo Dobro
Żłobek Niepubliczny
Ul. Zachodnia 2g lok U-8
15-349 Białystok
NIP 844 208 78 41
Tel. 570 755 517
e-mail: kontakt@samodobro.edu.pl
www.samodobro.edu.pl

STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA Samo Dobro w Białymstoku

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki zwanej w dalszej treści Żłobkiem o nazwie: Żłobek Niepubliczny Samo Dobro w Białymstoku Organem prowadzącym żłobek jest PHU Selmag Magdalena Milewska Siedziba żłobka znajduje się pod adresem: 15-349 Białystok , ul. Zachodnia 2g lok. U-8,
www.samodobro.edu.pl,
NIP 844 208 78 41.

§2

Żłobek Niepubliczny Samo Dobro w Białymstoku działa na podstawie:
• Ustawy z dnia 4 kwietnia 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 nr 45, poz.235), zwanej dalej ustawą.
• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. 2011 nr 69, poz. 368)
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. 2011 nr 69, poz.367).
• Niniejszego statutu
• Innych przepisów prawa

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania żłobka

§3

Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy, w szczególności:
a) troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych,
b) wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;
c) zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
d) troszczy się o rozwój umysłowy dziecka, wyrabianie orientacji, elementarnych stosunków wielkości,
przestrzeni i czasu, rozwijanie myślenia, mowy oraz zapoznanie z otaczającym środowiskiem i przyrodą,
e) kształtuje postawy społeczne przez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości,
f) rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci, uzdolnienia poprzez różne formy działalności plastyczno- technicznej oraz troskę o estetykę otoczenia,
g) udziela dzieciom pomocy psychologiczno –pedagogicznej,
h) tworzy warunki do wczesnej nauki,
i) współdziała z rodzicami/prawnymi opiekunami pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze: pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej, udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w żłobku,
j) zapewnienia dzieciom prawidłowe żywienie, przestrzeganie zasad higienicznych.

§4

Wynikające z powyższych celów zadania żłobek realizuje w ramach następujących obszarów:
1. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
2. rozwijanie i wspieranie potencjału każdego dziecka,
3. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
4. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
5. rozwijanie wrażliwości moralnej,
6. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
7. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
8. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej,
9. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

§5

Placówka realizując zaspakajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:
1. dobrem dziecka,
2. potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,
3. koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych.

ROZDZIAŁ III

Zarządzanie żłobka

§6

Zarządzaniem żłobka zajmuje się Właściciel pełniący jednocześnie funkcję Dyrektora w osobie Magdaleny MIlewskiej

§7

Do zadań zarządcy należy:
1. nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez żłobek celów z założeniami statutu żłobka,
2. podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu żłobka,
3. zatrudnianie i zwalnianie opiekunów oraz kadry administracyjnej i obsługi, •obsługa administracyjna i finansowo-księgowa żłobka,
4. ustalanie wysokości, czesnego oraz opłat za dodatkowe zajęcia dla dzieci,
5. ustalanie wysokości opłat na dany rok, w tym wysokości czesnego, opłat za ewentualne dodatkowe zajęcia dla dzieci oraz wysokości stawki żywieniowej.

Do zadań dyrektora żłobka należy:
1. kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo -wychowawczą, zdrowotną, administracyjną oraz merytoryczną żłobka,
2. reprezentowanie żłobka na zewnątrz,
3. opracowanie dokumentacji pedagogicznej – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy żłobkowej oraz innych obowiązujących dokumentów prawnych,
4. zapewnienie dzieciom oraz pracownikom merytorycznym, administracyjnym i obsługi bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w żłobku,
5. ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów ),
6. przygotowanie arkusza organizacji pracy placówki,
7. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych opiekunów,
8. gromadzenie informacji o pracy opiekunów w celu dokonywania oceny ich pracy – według zasad określonych w odrębnych przepisach, nadzór nad sposobem dokumentowania przez opiekunów przebiegu pracy opiekuńczo - wychowawczej oraz dokumentowania zajęć, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
9. sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
10. współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę żłobka,
11. prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji żłobka,
12. przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających do żłobka zgodnie z ustalonymi w statucie zasadami oraz zawieranie umów cywilno-prawnych o świadczenie usług z rodzicami bądź opiekunami dzieci o świadczeniu usług przez żłobek w imieniu założyciela,
13. proponowanie utworzenia bądź likwidacji oddziału żłobka,
14. proponowanie zmian w statucie żłobka,
15. zarządzanie żłobkiem wykonując inne zadania przewidziane dla jego stanowiska przepisami prawa oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych pracownikom żłobka.

ROZDZIAŁ IV

Organizacja żłobka

§8

1.Żłobek jest placówką opiekuńczo –wychowawczo zapewniającą opiekę i wychowanie dzieciom w wieku od 1 roku życia do 3 lat.
2. Możliwa jest organizacja innych grup dziecięcych dobranych według zainteresowań dzieci lub potrzeb ich rodziców, korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej lub rekreacyjnej placówki.
3. W przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup żłobkowych.

§9

1. Rok oświatowy w żłobku jest rokiem kalendarzowym.
2. Żłobek jest czynny 12 miesięcy w roku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy a także wakacji w wymiarze dwóch tygodni ( 14 dni),
3. W żłobku sprawowana jest opieka dzienna od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 17. 30. A także w jedną sobotę ( wybraną wraz z rodzicami )w miesiącu w wymiarze 6 godzin ( pomiędzy 9.00 a 15.00)

§10

1. Czas trwania poszczególnych zajęć z dziećmi, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi około 10 – 15 minut.

§11

1. Placówka zapewnia dzieciom zapisanym do żłobka możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w żłobku, zgodnie z oczekiwaniami i deklaracjami rodziców oraz możliwościami rozwojowymi dzieci.
2. Ofertę zajęć dodatkowych, czas trwania oraz miesięczny plan zajęć ustala i przedstawia do wiadomości rodziców dyrektor/ opiekun.
3. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, wychowawczych i rekreacyjnych w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki.
4. Żłobek może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno -oświatowymi w celu realizacji dodatkowych form edukacyjno - kulturalnych.

§12

Dzieci zapisane do żłobka mogą korzystać z czterech posiłków dziennie: śniadania, obiadu( I i II dania), podwieczorku.

§13

1. Codzienną organizację pracy żłobka określa ramowy rozkład dnia, z uwzględnieniem zasad ochronyzdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia opiekun, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem,ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
3. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zmiany organizacji dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).

§14

1. Do realizacji celów statutowych żłobka placówka posiada odpowiednie warunki lokalowe

2. Rodzice (prawni opiekunowie) i opiekunowie współdziałają ze sobą w celu skutecznego oddziaływania opiekuńczego, edukacyjnego i wychowawczego na dziecko oraz określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

3. Formy współdziałania to:
• zebrania ogólne i grupowe
• kontakty indywidualne z dyrektorem i opiekunami
• zajęcia otwarte
• spotkania ze specjalistami np. psycholog, pedagog, lekarz itp.
• imprezy i uroczystości połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci
• pisemne informacje o rozwoju dziecka w formie listów i opinii
• spotkania integracyjne, festyny
• inne formy stosowane w pedagogice.

4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
• znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania i programu rozwoju placówki,
• uzyskiwania od opiekuna rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych,
• uzyskiwania od opiekunów porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia,
• otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnej z ich potrzebami w miarę możliwości żłobka,
• wzbogacania ceremoniału i zwyczajów żłobka w oparciu o tradycje środowiska i regionu,
• udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości w żłobku, imprez, wycieczek, spacerów i innych,
• wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć, oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych,
• zgłaszania dyrektorowi/ opiekunowi własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej i rekreacyjnej żłobka,
• ubezpieczenia swoich dzieci, za pośrednictwem placówki od następstw nieszczęśliwych wypadków, ponosząc jednocześnie koszty tego ubezpieczenia,
• wyboru zajęć dodatkowych oraz zajęć proponowanych z pełnej gamy dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej i rekreacyjnej żłobka.

5. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:
• przestrzegać zawartą ze żłobkiem umowę o świadczenie usług, oraz postanowień statutu żłobka.
• ściśle współpracować z opiekunem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju,
• przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki przez rodziców lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę ( wymagane jest pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica), osoba upoważniona zobowiązana jest okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; rodzice (prawni opiekunowie) przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie osobę)
• przyprowadzać do żłobka wyłącznie dzieci zdrowe jak również przedstawiać na prośbę dyrektora lub opiekuna zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowie i może uczęszczać do żłobka.
• informować o przyczynach nieobecności dziecka w żłobku oraz niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych a także zgłaszać opiekunowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne,
• uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania żłobka i rodziny dziecka mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych, • na bieżąco informować opiekuna o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego,
• śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej żłobka i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w żłobku i wybrane zajęcia dodatkowe zgodnie z zawartą umową cywilno - prawną
• respektować uchwały zespołu pracowników merytorycznych podjęte w ramach ich kompetencji,
• zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych, oraz przebranie dziecka w razie „problemów fizjologicznych”,
• zaopatrzyć dziecko w jednorazowe pieluszki, mokre chusteczki, smoczki, butelki , jeśli wymaga tego wiek i aktualne potrzeby dziecka,
• odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania żłobka lub ponosić koszty pobytu dziecka w placówce po godzinach funkcjonowania, zgodnie z cennikiem żłobka, dotyczącym dodatkowej oferty opiekuńczej placówki,

§15

Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka a w szczególności mają prawo do:
właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo -wychowawczego uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej, akceptacji takim jakimi są,
ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
zaniedbania ze strony dorosłych,
poszanowania godności i własności osobistej,
indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,
pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.

§16

1. W żłobku nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
2. W żłobku nie wolno podawać żadnych lekarstw , chyba, że są to leki podtrzymujące funkcje życiowe. Rodzice dziecka zobowiązani są wówczas do złożenia pisemnej prośby do dyrektora placówki o wydanie zgody na podawanie leku. Po otrzymaniu zgody leki mogą być dziecku podane.

ROZDZIAŁ V

Zasady rekrutacji i skreślania dziecka z listy wychowanków

§17

1. Przyjęcie dziecka do Żłobka następuje na podstawie wniosku rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
2. Szczegółowe zasady prowadzenia rekrutacji określone są w osobnych rozporządzeniach organów i publikowane na stronie internetowej placówki, oraz ogłaszane na tablicy informacyjnej w placówce.
3. W przypadku gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc o kolejności zapisu dziecka decyduje liczba punktów zdobytych w rekrutacji.
4. Wyniki rekrutacji publikowane są na stronie internetowej www.samodobro.edu.pl oraz ogłaszane na tablicy informacyjnej w placówce.
5. Warunkiem przyjęcia dziecka do Niepublicznego Żłobka Samo Dobro jest
- podpisanie umowy cywilno-prawnej (zwanej dalej Umową),
- złożenie formularza informacyjnego o dziecku,
- wpłata wpisowego, oraz przestrzeganie terminowej wpłaty czesnego,
Rozwiązanie świadczenia usługi następuje w przypadkach przewidzianych umową.
6. Przyjęcie dziecka do żłobka może nastąpić w trakcie całego roku kalendarzowego, w miarę wolnych miejsc.

§18

Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora placówki w szczególności gdy rodzice (prawni opiekunowie):
a) nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu żłobka i obowiązujących w placówce procedur,
b) nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących w placówce opłat na zasadach zawartych w niniejszym statucie i zawartej umowie cywilno –prawnej,
c) zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno -wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w placówce,
d) nie zgłosili dyrektorowi lub opiekunowi prowadzącemu grupę powodu nieobecności dziecka trwającej ponad 14 dni, a także wówczas gdy nastąpił brak współpracy pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) a pracownikami pedagogicznymi żłobka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie opieki i wychowania dziecka,
e) dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci.

ROZDZIAŁ VI

Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności

§19

Działalność żłobka finansowana jest z następujących źródeł:
• opłat wnoszonych przez rodziców dzieci zapisanych do żłobka,
• opłat wnoszonych przez uczestników korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej placówki,
• darowizn sponsorów na rzecz żłobka,
• innych źródeł takich jak np. środków unijnych, dofinansowania programu Maluch Plus

§20

1. Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku składa się z: • opłaty jednorazowej – wpisowego, bezzwrotnej, przeznaczonej na potrzeby związane z funkcjonowaniem grup żłobkowych podczas całego pobytu dziecka w placówce
• opłaty stałej( czesnego) – nie podlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w placówce,
• opłaty za wyżywienie, podlegającej zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w placówce na warunkach określonych w umowie.
2. Składniki opłat i ich wysokość ustala rokrocznie organ prowadzący
3. Opłatę stałą oraz opłatę za wyżywienie dziecka należy uiszczać do dnia 5 każdego miesiąca „z góry” na konto placówki.
4. Opłatę bezzwrotną, jednorazową należy uiścić podczas zapisu dziecka do żłobka i podpisania umowy z placówką.
5. W przypadku nieterminowego uiszczania należności naliczane będą kary umowne za zwłokę w wysokości określonej w umowie.

ROZDZIAX VII

Postanowienia końcowe

§21

1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności żłobka.
2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on:
• zamieszczony na tablicy informacyjnej dla rodziców w szatni placówki
• udostępniany na prośbę zainteresowanych przez dyrektora i opiekunów w poszczególnych grupach.
3. Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
4. Statut nadaje organ prowadzący.
5. Zmian w statucie dokonuje organ prowadzący żłobek.
6. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
7. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy.
8. Prowadzenie żłobka ma charakter działalności opiekuńczo –wychowawczej.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.
10. Statut wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.
11. Żłobek podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta
Białystok. 12. Niepubliczny Żłobek Samo Dobro zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym statucie bez wcześniejszego informowania stron. Jeśli owe zmiany wymuszą konieczność wprowadzenia zmian w dotychczas podpisanych umowach, strony zostaną o tym fakcie poinformowane odpowiednio wcześnie