Regulamin organizacyjny żłobka Samo Dobro

Kwiecień 2018

Zasady ogólne

 1. Żłobek Samo Dobro zapewnia opiekę dzieciom w wieku od 1 do 3 lat.
 2. Właścicielem żłobka jest Magdalena Milewska, pracą żłobka kieruje Dyrektor: Magdalena Milewska natomiast opiekę nad dziećmi sprawują: opiekunki dziecięce.
 3. Żłobek Samo Dobro przeznaczony jest na 22 dzieci, a jeden opiekun sprawuje opiekę nad ośmiorgiem dzieci, zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2011 o opiece nad dziećmi w  wieku do lat 3 (DZ.U. 2011 nr 45 poz. 235).
 4. Żłobek jest czynny 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku i w jedną sobotę w miesiącu, 12 miesięcy w roku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, lub ustalonych przez organ prowadzący w porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi.
 5. W okresie wakacyjnym żłobek może być zamknięty na czas dokonywania niezbędnych napraw, remontów i prac dezynfekcyjnych, nie dłużej niż 2 tygodnie (przerwa wakacyjna), o terminie przerwy wakacyjnej rodzice/opiekunowie zostaną poinformowani nie później niż w miesiącu kwietniu bieżącego roku kalendarzowego.
 6. W razie konieczności (awaria, groźna choroba zakaźna, itp.) właściciel zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego zamknięcia żłobka do czasu usunięcia zagrożenia.
 7. Z tytułu dni wolnych placówka nie przyznaje rabatów ani zwrotów czesnego.
 8. Żłobek sprawuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.30. jednak pobyt dziecka w placówce opieka dzienna nie może przekraczać 10 godzin jednego dnia dla jednego dziecka.
 9. Czas pracy żłobka jest ustalany przez właściciela i dyrekcję, może ulec zmianie po wcześniejszym poinformowaniu rodziców/opiekunów prawnym.

Zasady funkcjonowania i bezpieczeństwo podopiecznych

 1. Przed pozostawieniem dziecka w żłobku rodzic/opiekun prawny ma obowiązek wypełnić kartę zgłoszeniową zawierającą informacje o dziecku: m.in. informację na temat stanu zdrowia dziecka, przebytych chorób, alergiach itp., dane rodziców/opiekunów prawnych, pozostałe uwagi dotyczące dziecka.
 2. Dzieci mogą być odbierane jedynie przez rodziców/opiekunów prawnych oraz osoby przez nich upoważnione pisemnie.
 3. Opiekunowie oraz dyrektor zastrzegają sobie prawo do weryfikowania danych personalnych osób upoważnionych do odbioru na podstawie dowodu osobistego.
 4. Nie ma możliwości telefonicznego/ustnego upoważnienia osoby do odbioru dziecka.
 5. Osobom pod wpływem alkoholu dzieci nie zostaną wydane.
 6. W sytuacji, w której opiekun/osoba upoważniona jest pod wpływem alkoholu, dyrektor nawiązuje kontakt z drugim rodzicem/opiekunem prawnym, informuje o zaistniałej sytuacji oraz ustala sposób dalszego postępowania w celu odebrania dziecka ze żłobka. W przypadku braku kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym podejmuje próbę skontaktowania się z osobami wskazanymi przez rodziców/opiekunów prawnych w upoważnieniu do odbioru dziecka ze żłobka. W ostateczności o zaistniałej sytuacji zostaje poinformowana policja.
 7. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do odbioru dziecka w godzinach pracy żłobka.
 8. W razie braku możliwości odbioru dziecka w godzinach pracy żłobka, wynikających z nagłych sytuacji losowych, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym personel żłobka.
 9. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do pozostawiania w  żłobku tylko i wyłącznie dzieci zdrowych. Dziecko chore lub takie, którego stan wskazuje na rozwój choroby nie zostanie przyjęte do żłobka.
 10. Personel żłobka NIE MA PRAWA i NIE PODAJE dzieciom leków.
 11. Rodzice/opiekunowie prawni poinformowani o chorobie dziecka mają obowiązek osobiście odebrać dziecko w jak najkrótszym odstępie czasu-maksymalnie 120 minut. Po upływie tego czasu personel, aby zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka może wezwać lekarza lub pogotowie (na koszt rodziców/opiekunów prawnych).    
 12. Personel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko przebywające na terenie żłobka pod opieką rodziców/opiekunów prawnych lub osób upoważnionych do odbioru dziecka. Dziecko jest pod opieką rodziców/opiekunów prawnych od momentu przybycia do placówki do momentu przekazania opiekunom, a także od momentu wydania dziecka do momentu wyjścia z placówki.
 13. Dziecko przekazywane jest opiekunom w szatni, wejście rodziców/opiekunów prawnych na teren sal żłobkowych może odbywać się tylko za zgodą dyrektora lub opiekunów żłobka.
 14. Wszystkie ważne informacje dotyczące dziecka przekazywane są przez opiekunów bezpośrednio dla rodzicom/opiekunom prawnym z uwzględnieniem prawa do prywatności.

Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych

 1. Warunki zapisu oraz pobytu dziecka w żłobku:
  • złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej dziecka;
  • zawarcie umowy;
  • zapoznanie się oraz podpisanie regulaminu placówki;
  • wpłata bezzwrotnej opłaty wpisowej;
  • terminowe uiszczenie czesnego.
 2. Opłata wpisowa powinna być uiszczona w dniu złożenia karty zgłoszeniowej przed podpisaniem umowy. Opłata ta nie jest zwracana, jest przeznaczona na zakup środków higienicznych, plastycznych oraz technicznych.
 3. Wszelkie opłaty wpłacane są do rąk własnych zarządu ewentualnie przelewem na: PHU SELMAG Magdalena Milewska 15-349 Białystok; ul. Żeromskiego 1a/58 Nr Konta: 15 1020 1332 0000 1502 1068 5685 Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka + opłata żłobek + miesiąc
 4. Płatność za pobyt dziecka w żłobku rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani uiścić z góry za dany miesiąc w terminie do 10-go każdego miesiąca.
 5. W razie nieobecności dziecka w żłobku, czesne nie jest zwracane.
 6. W przypadku wypowiedzenia umowy przez rodziców/opiekunów prawnych, są oni zobowiązani do poinformowania dyrektora pisemnie z 30 dniowym wyprzedzeniem.
 7. Płatność za pobyt w żłobku ustępuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia (30 dni).
 8. Umowa podpisywana jest na czas określony (12 miesięcy). Możliwość wypowiedzenia umowy obowiązuje po obu stronach: rodziców/opiekunów prawnych jak i zarządu żłobka. W obu przypadkach obowiązuje okres 30 dni wypowiedzenia, a na zwolnione miejsce zostaje ogłoszona rekrutacja.
 9. W sytuacji, w której rodzic/opiekun prawny nie uiścił opłaty czesnego właściciel żłobka ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia oraz wystawić wezwanie do zapłaty za cały zaległy okres wraz z odsetkami ustawowymi oraz ustawowym ryczałtem windykacyjnym.
 10. Personel placówki nie odpowiada za rzeczy pozostawione w żłobku oraz za rzeczy zgubione podczas spacerów.
 11. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do dostarczenia wyprawki w pierwszym dniu pobytu dziecka w żłobku.
 12. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do odbioru rzeczy dziecka w terminie 2 miesięcy od zaprzestania jego uczęszczania do żłobka, po upływie tego terminu rzeczy będą utylizowane.
 13. Stan zdrowia dziecka będzie odnotowywany każdego dnia pobytu dziecka, rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek poinformować opiekunów o jego stanie w momencie przyprowadzenia do placówki.
 14. Obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem, jego nie znajomość nie zwalnia z jego przestrzegania.

Zasady końcowe

 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie lub cenniku. Wszelkie zmiany będą udostępniane do informacji rodziców na tablicy ogłoszeń żłobka i na stronie internetowej. Rodzic/opiekun prawny ma prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od terminu ogłoszenia zmian.
 2. Wszystkie sytuacje, które nie są przewidziane w regulaminie podlegają indywidualnym, pisemnym ustaleniom rodziców/opiekunów prawnych z dyrekcją żłobka.