Żłobek Samo Dobro szansą na aktywizację

Cel główny projektu

Projekt „Żłobek Samo Dobro szansą na aktywizację” skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie m. Białystok. Głównym założeniem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnieniowej wśród 40 osób (38K) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Projekt zakłada utworzenie 40 nowych miejsc w żłobku dla dzieci do lat 3 do końca maja 2021 r., poprzez adaptację i dostosowanie budynku na potrzeby żłobka, wyposażenie żłobka, zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka oraz zakupienie pomocy dydaktycznych. Nowo powstałe miejsca opieki dla dzieci będą funkcjonowały minimum 2 lata po zakończeniu realizacji Projektu.

Projekt trwa od 01.06.2019 do 31.05.2021

Wartość Projektu: 1 413 527,89 zł

Wkład Funduszy Unijnych: 1 201 498,09zł

GRUPY DOCELOWE PROJEKTU:

Projekt skierowany jest do 40 osób (38K) pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka oraz osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujących teren m. Białegostoku w szczególności:


PROCES REKRUTACJI

Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona od 03.06.2019 do 05.07.2019 do godziny 15:00.

Uczestnikiem/-czką Projektu może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie wszystkie kryteria podstawowe:

 1. zamieszkuje według Kodeksu Cywilnego na terenie m. Białystok,
 2. jest osobą powracającą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka (na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich) bądź jest osobą bezrobotną bądź jest osobą bierną zawodowo,
 3. jest osobą pełniącą funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3.

Projekt jest adresowany w szczególności do osób, które spełniają kryteria dodatkowe, punktowane:

 1. bycie kobietą +10 pkt
 2. pierwszeństwo matka/ojciec samotnie wychowujący dziecko +10 pkt
 3. pierwszeństwo rodzice wielodzietni +10 pkt
 4. pierwszeństwo rodzice niepełnosprawni +10 pkt

Wymogiem formalnym uczestnictwa w Projekcie jest złożenie Formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniami. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie zobowiązane są do podpisania:

 1. Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie,
 2. Karty zapisu dziecka do żłobka,
 3. oraz dostarczeniu wymaganych zaświadczeń potwierdzających status uczestnika.

Dokumenty rekrutacyjne czyli Załącznik Nr 1 – Formularz rekrutacyjny należy składać:

 1. osobiście w Żłobku Samo Dobro mieszczącego się w Białymstoku przy ul. Żeromskiego 1A/58
 2. osobiście w Biurze Projektu mieszczącego się w Choroszczy, ul. Bociania 2,
 3. wysyłając na adres Biura Projektu: Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze Wrota Biznesu, ul. Bociania 2, 16-070 Choroszcz
 4. za pomocą Internetu, przesyłając skan wypełnionego i podpisanego zgłoszenia na adres e-mail: biuro@wrotabiznesu.com
 5. faxem, wysyłając na 85 87 42 205

Przy czym konieczne jest dostarczenie dokumentów w oryginale do końca procesu rekrutacyjnego.

W przypadku osób niepełnosprawnych, po zgłoszeniu, personel projektu sam odbierze dokumentację od uczestnika projektu.


WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PROCESU REKRUTACJI I PROJEKTU UZYSKAĆ MOŻNA POD NR 882 467 136 LUB W BIURZE PROJEKTU


OPIS PROJEKTU

Projekt zapewni 40 nowych miejsc w żłobku dla dzieci od 1 do 3 roku życia. Opieka nad dziećmi w żłobku w ramach projektu obejmuje świadczenie usług opieki nad dziećmi oraz pełne wyżywienie. Opieka nad dziećmi w żłobku sprawowana będzie w godzinach 6:30-17:30 od poniedziałku do piątku, gdzie jedno dziecko będzie mogło przebywać w żłobku maksymalnie 9 godzin. Przewidziana w ramach projektu opieka nad dziećmi będzie świadczona bezpłatnie przez okres trwania Projektu tj. okres 21 miesięcy, od 01.06.2019 do 31.05.2021 .

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

Projekt „Żłobek Samo Dobro szansą na aktywizację” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowanych w ramach Osi Priorytetowej II. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Selmag” Magdalena Milewska wraz ze Stowarzyszeniem konsultingowo-doradczym „Wrota Biznesu”